Nie masz wystarczających uprawnień do oglądania tej części serwisu. Niektóre elementy storny mobą nie być wyświetlone. Zaloguj się, aby rozszerzyć dostęp.

PODSTAWOWE INFORMACJE
O PROJEKCIE MOC MOŻLIWOŚCI:

PROJEKT REALIZOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Oś Priorytetowa XI:  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

BENEFICJENTEM  Projektu jest FILOMATA sp. z o.o organ prowadzący Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące FILOMATA

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU   wynosi 627 181,15 PLN
dofinansowanie na realizację Projektu wynosi  564 463,03PLN, na tę kwotę składają się:
- płatność ze środków europejskich w kwocie 533 103,97 PLN, co stanowi 85%całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 31 359,06 PLN, co stanowi 5%całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

W ramach projektu MOC MOŻLIWOŚCI realizujemy następujące zadania:

 1. Szkolenie dla nauczycieli,
 2. Zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami science wśród uczennic i uczniów LO FILOMATA:
  - Chemia w małej skali,
  - Z fizyką za pan brat,
  - Matematyczne metody w informatyce i kryptografii,
  - Koło Młodego Przyrodnika.
 3. Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla uczennic i uczniów LO: Od konfliktu do rozwiązania
 4. Szkolne Biuro Kariery – pomoc doradcy zawodowego dla uczennic i uczniów starszych klas SP i całego LO
 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami science wśród uczennic i uczniów klas 1-3 SP FILOMATA:
  - Koło Małego Einsteina,
  - Przyrodnicze Koło Eksperymentalno - Doświadczalne.
 6. Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczennic i uczniów SP FILOMATA
 7. Zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami science wśród uczennic i uczniów klas 4-8 SP FILOMATA
  - Koło Młodego Einsteina,
  - Przyrodnicze Koło Eksperymentalno - Doświadczalne.

KRYTERIUM DOSTĘPU

 1. uczennice i uczniowie SP i LO FILOMATA
 2. Nauczyciele zatrudnieni w SP i LO FILOMATA

CZAS TRWANIA PROJEKTU – 2019-08-01 - 2021-06-30

DANE KONTAKTOWE DO OSOBY, KTÓRA UDZIELI INFORMACJI I WSKAZÓWEK

Iwona Guzicka – koordynator projektu i.guzicka@filomata.pl   tel.+48 322707665

Małgorzata Kica – Mzyk – administrator projektu m.kica-mzyk@filomata.pl  tel.+48 322707665

Monika Weiler – nauczyciel - koordynator zdań 5,6,7  -  Pszczyńska 22 (w SP FILOMATA klasy 1-6) m.weiler@filomata.pl  tel.+48 322707858

Dominika Kołodziejczyk – nauczyciel - koordynator zadań 2,3,4,7  Bojkowska 20A ( w SP FILOMATA kl. 7-8 oraz w LO FILOMATA)  d.kolodziejczyk@filomata.pl      tel.+48 322707665

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły