ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LO FILOMATA

 NABÓR DO
LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO FILOMATA
ZOSTAŁ ROZPOCZĘTY

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO FILOMATA

Jeśli:
- jesteś ciekawy świata,
- masz zainteresowania i chcesz je rozwijać,
- chętnie podejmujesz nowe wyzwania,
- chciałbyś starannie przygotować się do egzaminów maturalnych,
- chcesz intensywnie uczyć się języków obcych,
- edukacja i rozwój  są dla Ciebie wartością,
- chcesz działać na rzecz środowiska i innych ludzi,
to nasza  szkoła jest dla Ciebie odpowiednim miejscem - ZAPRASZAMY DO FILOMATY - szkoły możliwości!

Aby zostać uczniem 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA, należy:

1. złożyć w siedzibie szkoły lub przesłać na adres mailowy szkoły lo@filomata.com.pl  następujące dokumenty:

a) Kartę Ucznia     

b) świadectwo ukończenia klasy VII SP,

c) ewentualne zaświadczenia i dyplomy potwierdzające osiągnięcia oraz zainteresowania,

2. Wziąć udział w I etapie rekrutacji, czyli rozmowie kwalifikacyjnej. Termin rozmowy ustalany jest indywidualnie. Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu i ustaleniu, czy FILOMATA jest tym miejscem, w którym chcesz się uczyć.

3. Wziąć udział w II etapie rekrutacji, czyli Dniu Kreatywności, który ma formę pracy projektowej i zespołowej.

Przyjmując ucznia do szkoły, bierzemy pod uwagę:

- chęć i motywację do pracy nad własnym rozwojem,
- gotowość do współpracy w zespole,
- pracę na rzecz innych, wolontariat,
- osiągnięcia w konkursach  przedmiotowych, artystycznych lub sportowych oraz inne formy aktywności,
- oceny końcowe z kl. VII i półroczne z kl. VIII
- wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 


Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, uczeń jest zobowiązany dostarczyć w terminie do trzech dni od zakończenia roku szkolnego świadectwo ukończenias zkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Niedostarczenie tych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.

 

 

OPŁATY ZA SZKOŁĘ

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym FILOMATA kosztuje 10800 zł rocznie (800 złotych miesięcznie). Czesne płatne jest przez 12 miesięcy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy.

Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do Liceum Rodzice uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 1300 złotych na rachunek bankowy FILOMATA Sp. z o.o. prowadzony w ING Bank Śląski,
nr rachunku: 05 1050 1298 1000 0091 4559 6160.

Istnieje możliwość uzyskania stypendium naukowo-socjalnego - szczegóły poniżej

JAK UZYSKAĆ OBNIŻENIE CZESNEGO W SZKOLE FILOMATA?

Bardzo zależy nam, aby FILOMATA była szkołą niepowtarzalną, przyjaznym miejscem dla młodych ludzi, w którym znajdą oni dobre warunki dla własnego rozwoju. Wiemy, iż konieczność opłaty za szkołę może być czasem barierą nie do pokonania. Wszystkim osobom, które chcą zostać uczennicami/uczniami FILOMATY, a których Rodzice/Opiekunownie prawni nie mogą w obecnej chwili pozwolić sobie na opłacenie czesnego, proponujemy możliwość ubiegania się o onbiżenie czesnego.

Aby ubiegać się o obniżenie czesnego konieczne jest złożenie w sekretariacie szkoły stosownego kwestionariusza do 30 maja 2022 roku.

O przyznaniu obniżonego czesnego decyduje organ prowadzący placówkę FILOMATA Sp. z o.o.
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Przy podejmowaniu decyzji brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe uczennicy/ucznia oraz sytuacja ekonomiczna rodziny.

Chcesz więcej informacji?

Zapoznaj się z Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone w  placówkach prowadzonych przez FILOMATA sp. z o.o. w Gliwicach  lub skontaktuj się bezpośrednio z sekretariatem FILOMATY.