FILOMATA - Liceum

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - zapewniamy start w dorosłość
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • -->
FilomataLiceumnabór do szkoły

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LO FILOMATA

2 Stycznia 2019, 10:41

 NABÓR DO TRZYLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO
LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO FILOMATA
ZOSTAŁ ROZPOCZĘTY

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO FILOMATA

Jeśli:
- jesteś ciekawy świata,
- masz zainteresowania i chcesz je rozwijać,
- chętnie podejmujesz nowe wyzwania,
- chciałbyś starannie przygotować się do egzaminów maturalnych,
- chcesz intensywnie uczyć się języków obcych,
- edukacja i rozwój  są dla Ciebie wartością,
- chcesz działać na rzecz środowiska i innych ludzi,
to nasza  szkoła jest dla Ciebie odpowiednim miejscem - ZAPRASZAMY DO FILOMATY - szkoły możliwości!

Aby zostać uczniem 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA, należy:

- złożyć w siedzibie szkoły następujące dokumenty:

a) Kartę Ucznia       

b) świadectwo ukończenia klasy II gimnazjum,

c) ewentualne zaświadczenia i dyplomy potwierdzające osiągnięcia oraz zainteresowania,

- wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Termin rozmowy ustalany jest indywidualnie. Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu i ustaleniu, czy FILOMATA jest tym miejscem, w którym chcesz się uczyć.

Aby zostać uczniem 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA, należy:

- złożyć w siedzibie szkoły następujące dokumenty:

a) Kartę Ucznia       

b) świadectwo ukończenia klasy VII SP,

c) ewentualne zaświadczenia i dyplomy potwierdzające osiągnięcia oraz zainteresowania,

- wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Termin rozmowy ustalany jest indywidualnie. Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu i ustaleniu, czy FILOMATA jest tym miejscem, w którym chcesz się uczyć.

Przyjmując ucznia do szkoły, bierzemy pod uwagę:

- chęć i motywację do pracy nad własnym rozwojem,
- gotowość do współpracy w zespole,
- pracę na rzecz innych, wolontariat,
- osiągnięcia w konkursach  przedmiotowych, artystycznych lub  sportowych oraz inne formy aktywności,
- oceny z dwóch ostatnich semestrów w gimnazjum,
- wyniki egzaminu gimnazjalnego.


Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, uczeń jest zobowiązany dostarczyć w terminie do trzech dni od zakończenia roku szkolnego świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty. Niedostarczenie tych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.

Możesz nas poznać odwiedzając szkołę w trakcie warsztatów, które organizujmy dla Gości: 7 lutego 2019 i 5 marca 2019 oraz w trakcie Dnia Otwartego 30 marca 2019 roku

JUŻ DZISIAJ MOŻESZ ZŁOŻYĆ KARTĘ UCZNIA


JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM NA SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE CZESNEGO W FILOMACIE?

2 Stycznia 2019, 12:13

Bardzo zależy nam, aby FILOMATA była szkołą niepowtarzalną, przyjaznym miejscem dla młodych  ludzi, w którym znajdą oni dobre warunki dla  własnego  rozwoju. Wiemy, iż konieczność opłaty za szkołę może być czasem barierą nie do pokonania. Wszystkim osobom, które chcą zostać uczniami FILOMATY, a których Rodzice nie mogą w obecnej chwili pozwolić sobie na opłacenie czesnego, proponujemy możliwość ubiegania się o stypendium.

Aby ubiegać się o stypendium, trzeba złożyć w naszym sekretariacie ZGŁOSZENIE STYPENDIALNE  do 5 kwietnia 2019 roku.

Zgłoszenie może złożyć każdy uczeń klasy trzeciej gimnazjum.

      Jak wygląda ZGŁOSZENIE STYPENDIALNE?

Zgłoszenie musi zawierać:
a)  kwestionariusz kandydata do stypendium
b)  kopię świadectwa ukończenia klasy II gimnazjum/VIIIklasy SP. Kopia świadectwa musi być potwierdzona przez obecną szkołę,
c) wykaz ocen z I półrocza w  klase III gimnazjum?VIII klasy SP
d)  list motywacyjny, w którym uczestnik konkursu przedstawi siebie oraz powody, dla których chce zostać uczniem – stypendystą FILOMATY. Podpowiadamy: dzięki listowi chcemy Cię poznać, dowiedzieć się czegoś o Twoich zainteresowaniach, pasjach, marzeniach i planach. Forma listu jest zupełnie dowolna, poszukaj ciekawego sposobu na wyrażenie siebie. W FILOMACIE kochamy kreatywnych ludzi!
e) kopia informacji o uzyskiwanych dochodach przez rodziców/prawnych opiekunów osób ubiegających się o stypendium (PIT 36 lub PIT 37).

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie stypendium, Twoje zgłoszenie może dodatkowo zawierać:
f)  zaświadczenia, dyplomy, dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach itp.,
g)  informacje o działalności społecznej,
h)  rekomendacje osób, które nie są z Tobą spokrewnione (np. dyrektora szkoły, trenera, itp.)
i)  inne informacje, którymi chcesz się z nami podzielić.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Towarzystwa Oświatowego FILOMATA w porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Szkół FILOMATA. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole (3 lata/4 lata), jednak warunkiem jego utrzymania jest dopełnienie warunków regulaminu.

Chcesz więcej informacji?

Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendium przez Towarzystwo Oświatowe FILOMATA w Gliwicach lub skontaktuj się bezpośrednio z sekretariatem FILOMATY.


OPŁATY ZA SZKOŁĘ

2 Stycznia 2019, 12:10

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym FILOMATA kosztuje 700 złotych miesięcznie. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy.

Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do Liceum Rodzice uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 1000 złotych na rachunek bankowy FILOMATA Sp. z o.o. prowadzony w ING Bank Śląski,
nr rachunku: 05 1050 1298 1000 0091 4559 6160.

Istnieje możliwość uzyskania stypendium naukowo-socjalnego - szczegóły poniżej