FILOMATA - Szkoła możliwości

  • slidebg1
  • -->
  • slidebg1
  • -->

Ostatnio dodane...

WYBÓR WYKONAWCY SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI "KRĘGI NAPRAWCZE"

12 Września 2019, 12:34

Informujemy, że w wyniku rozeznania rynku wyłoniony został wykonawca szkolenia  Kręgi naprawcze dla nauczycieli w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO-EFS działanie 11.1.4 MOC MOŻLIWOŚCI:

Fundacja Miejsce Ludzi
ul. Sienkiewicza 6/12, POZNAŃ


ZAPYTANIE OFERTOWE NR3-REMONT

12 Września 2019, 7:44

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS

MOC MOŻLIWOŚCI

I. ZAMAWIAJĄCY

FILOMATA Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 20a, 44-100 Gliwice
NIP: 631 25 95 408, REGON: 241335219, KRS: 0000334557

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na adaptacji pomieszczenia w Szkole Podstawowej FILOMATA w Gliwicach, ul. Pszczyńska 22, w ramach projektu Moc Możliwości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- malowanie sali
- zakup i montaż opraw nasufitowych
- położenie wykładziny dywanowej
- inne zlecone przez koordynatora projektu
3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
4.    Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowo poinformowany o wyborze jego oferty.
5.    Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
6.    Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: październik 2019r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.    Wykonawca składa swoją ofertę na dowolnym formularzu.
3.    Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania, pod rygorem odrzucenia oferty.
4.    Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi zawierać:
a.    Datę sporządzenia
b.    Adres siedziby oferenta, numer NIP, dane kontaktowe (telefon, adres email)
c.    Szczegółowy opis oferty
d.    Cenę brutto w PLN
e.    Potwierdzenie kwalifikacji do przeprowadzenia szkolenia
f.        Podpis osoby składającej ofertę

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.    O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
-    posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
-    posiada wiedzę i doświadczenie,
-    dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2.    Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a.    Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b.    Posiadaniu  co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c.    Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d.    Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT
    - Cena - 90%
    - Termin wykonania zamówienia – 10%
    
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: m.kica-mzyk@filomata.pl , lub dostarczona na adres: 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 20a do dnia 19.09.2019r. do godz. 10.00
2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 19.09.2019r. o godz. 10.30, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 na stronie www.filomata.com.pl.
3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Kica-Mzyk, nr tel. 32 2707665, email: m.kica-mzyk@filomata.pl

 


POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 Września 2019, 8:20

Kochani!
Zaczynamy nowy rok szkolny. A w głowie może macie pytania: Co się wydarzy? Jak będzie? Jak sobie dam radę? 
Witamy Was z uśmiechem, ciekawi tego, co u Was, jak minęły Wasze wakacje, jakie macie plany i marzenia. Chcemy Wam towarzyszyć w ich realizacji. 
Niech ten rok szkolny będzie dobrym, wspólnym dziełem. Jak go stworzyć? 
Może według takiej recepty: 
weźmy wspólną dobrą energię, chęci i wytrwałość w działaniu, ciekawość świata, otwartość na ludzi, gotowość do pracy, dbanie o wypoczynek, zwłaszcza o sen i zdrowe jedzenie. 
Dodajmy gotowość na to, że nie wszystko będzie po naszej myśli i czasem coś się nie uda. I weźmy dużo spokoju, gdy tak się zdarzy, bowiem, jeśli nie godzimy się z tym, że będziemy popełniać błędy, wtedy nie ma mowy o nauce, kreatywności i innowacyjności. 
A do każdego dnia dodajmy szczodrze i bez ograniczeń: uśmiech, życzliwość, wzajemne wsparcie, tolerancję i dbałość o dobre relacje z ludźmi. 
Niech to będzie dla nas wszystkich dobry, piękny rok szkolny.


Właśnie mija dziesięć lat od chwili, kiedy zostałyśmy uhonorowane tą wyjątkową nagrodą. Od początku uważamy, iż przyznane nam wyróżnienie jest docenieniem wysiłku wszystkich pracowników dydaktycznych i administracyjnych naszej firmy, bowiem SIŁĄ FILOMATY SĄ LUDZIE. Kochani, dziękujemy Wam za to, że tworzycie wraz z nami nową rzeczywistość edukacyjną, że wspólnie możemy budować szkołę marzeń dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 9 stycznia 2009 roku Gliwicki Lew trafił do FILOMATY. W uzasadnieniu przyznania nagrody Pan Prezydent napisał: "to uhonorowanie jest wyrazem uznania za: dobre zarządzanie, kierowanie się w działalności zasadami etyki oraz efektywne wysiłki sprawiające, że niepubliczna placówka oświatowa kształci swoich podopiecznych na europejskim poziomie".

Nadal z radością i dumą pracujemy na rzecz Miasta Gliwice i nowoczesnej edukacji.
A Gliwicki Lew – czuwa.

Iwona Guzicka i Elżbieta Więcław

EMPATIA W EDUKACJI - OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA FILOMATY

12 Października 2016, 3:45

NAJWAŻNIEJSZE SĄ RELACJE!

11 października 2016 r. odbyła się ogólnopolska konferencja "EMPATIA W EDUKACJI - jak może zmienić polską szkołę?" zorganizowana przez Towarzystwo Oświatowe  FILOMATA. Szkoła uczciła w ten sposób dwudziestolecie swojego istnienia. Wydarzenie objął patronatem Prezydent Miasta Gliwice, Pan Zygmunt Frankiewicz.

Projekt był współfinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Konferencja zgromadziła 238 gości z różnych stron Polski, min. z Warszawy, Krakowa, Jaworzna, Sosnowca, Katowic i oczywiście - z Gliwic. Byłą doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniem i wymiany poglądów.

Spotkanie rozpoczęło się od występu muzycznego – dzięki  uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum FILOMATA wszyscy uczestnicy  otrzymali śpiewającą zachętę wraz z piosenką "Zrób ten krok"… Zespół został przygotowany przez Panią Grażynę Dzwonowską, a piosenka jest jej autorskim dziełem. Następnie Zuzia Czernik, przedstawicielka liceum, w krótkim przemówieniu brawurowo pokazała, że bez „próby przymierzenia cudzych butów” - nie jesteśmy w stanie się porozumieć.

Głos zabrał także Pan Mariusz Kucharz, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gliwice, który o potrzebie emaptii w naszych szkołach opowiedział z perspektywy bycia rodzicem dwójki dzieci.

Na początku konferencji dotarł też do nas niezwykły Gość! Prosto z Warszawy, w towarzystwie Pauliny Orbitowskiej-Fernandez, dyrektora Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej MENTIS,  przyjechała do naszych dzieci ze szkoły podstawowej … Żyrafa. Z wielką walizką, pełną empatycznych pomysłów! Na pewno dodamy swoje i wyślemy Żyrafę w dalszą podróż, do następnej szkoły - zapewnili nasi najmłodsi uczniowie.

Konferencja przebiegła zgodnie z planem. Pierwszy wykład wprowadzający w problematykę kształtowania empatycznego mózgu człowieka wygłosił dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego, a dzięki kilku przykładom przekonaliśmy się o potędze neuronów lustrzanych.  Elżbieta Więcław, dyrektor FILOMATY,  przedstawiła możliwości budowania relacji w szkole w oparciu o Porozumienie bez Przemocy. Część konferencyjna zakończyła się wystąpieniem Franka Gaschlera, niemieckiego trenera Porozumienia bez Przemocy, który opowiedział o programie SEN ŻYRAFY,  realizowanym w naszym  przedszkolu i szkole podstawowej. Po południu w siedzibie FILOMATY można było wziąć udział w jednym z sześciu warsztatów. Wszystkie dotyczyły empatii i tego, jak obdarzać nią świat - zaczynając od siebie, aby dotrzeć do uczniów na różnych poziomach edukacyjnych. Ten dzień po raz kolejny uświadomił nam, że siłą edukacji są relacje, a można je zbudować dzięki empatii!

Jesteśmy szczęśliwi, że w taki sposób świętowaliśmy dwudzieste urodziny FILOMATY. To była wspaniała okazja do zrobienia kolejnego kroku w spełnianiu naszego marzenia, jakim jest tworzenie szkoły przyjaznej ludziom, z takim punktem widzenia, "z którego dobrze widać każdego człowieka".

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, partnerom konferencji, nauczycielom i uczniom FILOMATY, którzy czuwali nad organizacją całości.

Zdjęcia na konferencji wykonali: Marta Jaksik, Michał Ludynia, Izabela Gielnik

zobacz galerię zdjęć

zobacz opinie uczestników o konferencji